مدیر راهنما

مدیر اجرایی
پرسنل مدیریت
مدیر اجرایی
پلیس انجمن
LV
0
 
نوشته‌ها
235
پسندها
198
امتیازها
128
جوایز
1
محل سکونت
کتاب رمان
هـیرتا فـرزند سـورنا مدتها بودکه درکاخ بزرگ ییلاقی پدرش زندگی میکرد. چند سـالی

بود که زن اولش مرده بود و چون از او فـرزندی نداشـت در سـال اخیر با دخـتر

جوان 21 سـاله که اتفاقاً دریک دهـکده با او آشـنا شـده بود عـروسی کرد.

هـیرتا هـنگامیکه از شـکار بر می گشـت نزدیک دهـکده به ماندانا برخورد.

ماندانا کوزهء آب بزرگی بردوش گرفـته و از چشـمه بخانه آب می برد،

از وی آب خواسـت نامش را پرسـیدو همان شـب اورا از پدر پیرش

خواسـتگاری کرده و روز بعـد ماندانا را به قـصر خود آورد.

ماندانا دخـتر زیبا و بلند قـد و خوش اندام بود و با چشـم های درشـت و سـیاه،

گیسـوان بلند، صدای دلکش و آرزوها بزرگ در قصر بزرگ هـیرتا وارد شـد.

هـیرتا بیشـتر اوقات خودرا به سـرکشی املاک دوردسـت خود و شـکار می

گذزانید و کمتر به دلخوشی ماندانای جوان و زیبا می پرداخـت. روزها و هـفـته

های اول به ماندانا بد نگذشـت. ولی پس از چندی زندگی برای ماندانا دوزخی

شـد و کاخ بزرگ و با شـکوه هـیرتا برای او زندانی شـد بود، هـیرتا جوان

نبود و بیش از دو برابر سـن ماندانا داشـت.زندگی یک

دخـتر جوان پر عـشق با یک مردیکه با او اختلاف سـنی زیادی دارد چه میتواند باشــد؟

ماندانا به نوازش و سـرود های دیوانه جوانی احتیاج داشـت و هـیرتا

با کار های زیادی که داشـت نمی توانسـت نیازمندیهای روح پرشـور اورا

برآورد.باین جهت ماندانا رنج می برد و کم کم زرد و افـسـرده مثل گل سـرخ درشـت و پر آبی که

ناگهان در برابرخورشـید سـوزانی قـرار میگیرد، پژمرده میگشـت. هـیرتا که

زن جوانش را بخوبی می پایید، فـهمید که اگر برای نجات او نیندیشـد ماندانا

را از دسـت خواهـد داد. با او دلبسـتگی زیادی داشـت و زنش را مانند

بهـترین چهره ها و گرانبها ترین جـواهـر هـا دوسـت میـداشــت . یکــروز ظهــر کـه

میخواسـتند نهار بخورند ماندانا مثل هفته اخیر میل نیافـت که چیزی بخورد،

گیلاس شـرابش را برداشـت لبش را تر کرد و سـپس بی آنکه اندکی ازآن بنوشـد

آنرا برجای گذاشـت، بانگاه غبار آلود و ترحم آوری یک آن به هـیرتا

نگریسـت و بعـد سـرش را پائین انداخـت؛ هـیرتا با صدای گرفـته گفـت: ماندانای عزیزم

میدانم که بتو خیلی بد میگذرد ولی من برای تفـریح و سـرگرمی تو فـکر خوبی

کرده ام...با اینکه این سـخن برای ماندانا تازگی داشـت سـرش را بلند نکرده و نگاه دیگری به شـوهرش

نیفگند،
هـیرتا دوباره گفـت:

ــ ماندانای عزیز من خوب گوش کن، همین امروز جوانی به کاخ ما خواهـد آمد، او سـوار کار خوبی اسـت.

و در تیر اندازی و چوگان بازی مهارت دارد. ازاو خواسـته ام که در قـصر ما بماند، و بتو اسـپ سـواری و

هـنر های چوگان را بیاموزد او در هـنر های بسـیاری بلد اسـت و اورا از پاریس خواسـته ام. شـب و روز

مثل یک نفر از بسـتگان نزدیک ما با ما زندگی خواهد کرد، با ما بگردش خواهد رفـت و

با ما غذایش را خواهـد خورد...

بیخود قـلب مـانـدانـا میزد " اسـپ ســواری " " چـوگان بـازی"، " مدتی در قصر ما

خواهد ماند"، " شـب و روز با ما زندگی خواهد گرد "، در گوش او مثل صدای

ناقوس بزرگ دنگ، دنگ آوا انداخـته بود مثل این بود که درین زندگی رقـت بار و

بدبختانه اش فـروغ نوینی میدرخـشـد.

عصر همان روز هـنگامیکه در کنار یکی از باغچه های بزرگ پرگل کاخ ماندانا و هـیرتا گردش

میکردند یکی از چاکران خبر داد: مهمانی که بایسـتی بیاید آمده اسـت. مهمان

جوان لاغـر اندام سـی سـاله با موهای فراوان، چابک و خندان مثل تازه دامادی

دلشـاد نزد آنان آمد، کارد کوچکی به کمرش بسـته بـود و در نـگاه هـایـش

بـرق تـیـزی بـودکـه بـردل می نشـسـت.ماندانا قلب و

دیدگانش از دیدن مهیار میدرخشـید و از آمدن او بی اندازه دردل خرسـند و

شـادمان شـده بود . گاهی زیر چشمی به او نگاه میکرد و به حرفـهای او به

دقـت گوش میداد. مهیار از مسافرت خود رنج راه صحبت میکرد و از تماشـای کاخ

هـیرتا تمجـید می نمـود و بـه هـیرتا گفـت آقای من کاخ و بـاغ شــما خیـلی

بـا شــکـوه و زیباسـت، در باغهای « اکباتان» گلهای زیبا ودلفـریبی پیدا میشـود...

و وقتی این حرف را گفـت برگشـته و به ماندانا نگریسـت و بلا

فاصله افـــزود: ولی با نوای من! در پارس هم گلهای سـرخ خوش بو و جانفزا

زیاد اسـت.از آن شـب که مهیار در قصر هـیرتا جای گرفـت، در قلب ماندانا نیز جای بزرگی برای خود

پیدا کرد؛ ماندانا عوض شـده بود، مثل کودکی که بازیچه قـشـنگی برایش آورده

باشـند شـادی میکرد و آواز می خواند. مهیار نیز دلخوشی بزرگی یافـته بود،

هرروز یکی دوسـاعـت با ماندانا اسـپ سـواری میکرد، گوی و

جوگان به او میاموخت و کم کم به ماندانا می فـهمانید، گاهی هم که دو بدو به گردش

میرفـتند دزدیده پشـت گردن و یا بازو و دسـت ماندانا را میبوسـید و یا صورت

اش را به گیسـوان خوشـرنگ و خوش بوی ماندانا می چسـپانید، تا یک روز

بلاخره در پـشت گلبن سـرخ بزرگی ماندانا و مهیار بازوان شـان را به

گردن هم انداخـته و لبهایشـان بی اختیار زمانی بهم چسـپید...

چند روز بعـد که هـیرتا از گردش اسـپ سواری صبحانه خود به خانه آمد در حالی که لباس اش را عوض

میکرد از ماندانا پرسـید:

ــ ماندانای عزیزمن ، بگو ببینم از مهیار راضی هسـتی ؟ ماندانا پاسـخ داد: آری راضی

هـسـتم او خیلی چیز ها بمن آموخـته اسـت، اکنون میتوانم از نهرهای بزرگ

سـوار بپرم در گوی بازی هم پیشـرفت کرده ام ولی هـنوز کار دارد چوگان باز

قابلی بشـوم. هـیرنا پرسـید: گمان میکنی تا چند ماه دیگر خوب یاد بگیری؟

ــ نمیدانم ...

خود او میگوید با اسـتعـدادی که از خود نشـان میدهم چهار ماه دیگر چوگان باز خوبی

خواهم شـد و تمام هـنر های آنرا به خوبی خواهم آموخـت و لی مهیار شـتاب ندارد و میگوید با

آهـسـتگی باید پیش رفـت.

هـیرتا گفـت:

راسـت میگوید، بهـتر اسـت همه چیز را به آهـسـتگی یاد بگیری... سـپس اندکی خاموش

شـده ولی ناگهان پرسـید: خوب ماندانای عزیز من! حالا راسـت بگو او را چقـدر دوسـت داری؟ آیا مهیار را

بیشـتر از من دوسـت داری؟

قـلب ماندانا ناگهان فـروریخـت و لی خودش را گم نکرده وگفـت:

هـیرتا، هـیرتا! تو شـوهـر من و آقای من هـستی او فقط سـوار کار خوبی اسـت...

هـیرتا به ماندانا نزدیک شـده دسـتهایش را در دسـت گرفـته نوازش کردو بوس*ـید: ماندانا

من به تو اجـازه میـدهم که با او خوش باشی گردش بروی بازی کنی .. من یقـین

دارم که هـیچوقـت به خودت اجازه نخواهی داد که کاری برخلاف شـرافـت من

انجام بدهی...

از این روز ماندانا آزادی بیشـتری داشـت که با مهیار خوش باشـد، باو بیشـتر

بوس*ـه میداد از او بوس*ـه بیشـتری میگرفـت و هـر زمان که در چمن زار ها و

علف های دور دسـت میرفـتند و با او در میان سـبزه ها بیشـتر می غلطید، ولی

هـروقـت که دسـت مهیار گسـتاخ میشـد، ماندانا از دسـت او می گریخـت.

چه سـاعـت ها شـیرینی که با او میگذرانید اما نمی گذاشـت کاری که شـرافـت هیرتا را لکه

دار سـازد وقوع یابد. مهیار سـخت دیوانه عـشـق ماندانا شـده بودو تشـنه و

بی تاب وصال او بود تا یک روز بلاخره به ماندانا گفـت:

ــ ماندانای شـیرین من! بگو بدانم کی از آن من خواهی شـد، چرا دلدارت را اینقـدر اذیت

میکنی؟ مگر تو مرا دوسـت نداری ؟ ماندانا جواب داد:

ــ چرا، چرا
مهیار من تو را بیحد دوسـت دارم ولی تو نمیدانی چه اشـکال بزرگی درکار من

اسـت بدبخـتانه من حالا نمی توانم خودم را بتو بدهم، اما قلبم مال توسـت،

روحم مال توسـت، همه احسـاسـاتم مال توسـت. مهیار ناله ای کشـید و پرسـید:

ــ پس کی؟ ماندانای من ماندانای عزیزمن تو نگذار که من اینقـدر بسـوزم، میدانی دو

نفـر که اینقـدر و به اندازه ای که ما هـمدیگر را دوسـت میداریم، دوسـت

میدارند هـیچ اشـکالی نمیتواند وجود داشـته باشـدحتی اگر کوهـهای اشـکال

باشـد باید هـمه آب بشـوند...

ـ تو راسـت میگویی، من میتوانم اشـکالات را رفع کنم ولی می ترسـم به قیمت بزرگی تمام

شـود. مهیار صورت اش را به سـینه او فـشـار داده و گفـت بهـر قـیمت که

باشـد ماندانا، بهـر قـیمت میخواهـد تمام شــود من حاضرم جانـم را نـثـار

تـو کنم که از آن من بشـوی.سـپس ماندانایک زمان خاموش شـد،

دیدگانش را بربسـت و آرام مثل آنکه در خواب حرف میزند

گفـت:

باشـد مهیار، باشـد هفـته دیگر هر روز که هیرتا به سـرکشی رفـت من مال تو....

دورازه روز بعـد هیرتا با همراهانش بسرکشی رفـت، آنروز مهیار و ماندانا هردو بسـیار

شـاد بودند پیش از ظهر بعـد از چوگان بازی سـواره تاخـتند و دریک سـبزه

زاری کمرکش کوه از اسـپ پیاده شـدند و جای آرام و زیبایی روی علف های نرم و

سـبز نشـسـتند. ماندانا با چشـم های پراز نوازش و مهیار با دیدگان پر از

آتش خیره بهم نگریسـتند چه شـعـر و زیبایی در برق دیدگان آنها پنهان بود،

سـخن نمی گفـتند ولی بوس*ـه ها و نوازش ها بهـترین واژه بیان کننده

احسـاسـات آنها بود، زمانی همانجا روی سـبزه ها غلطیدند...!

آنروز ها و روز های دیگر به آنها بی اندازه خوش گذشـت چه سـاعـت های شـیرین که بر آنها

می گذشـت، چقـدر شـیرین و لذیذ اسـت دوسـت داشـتن. ماندانا به مهیار گفـته

بود هـنگامیکه باهم نهار یا شـام خوردند در نگاهها و حرکات خود دقـت کند و

کاری نکند که کوچکتری شـکی دردل هیرتا پیداشـود.ولی دلدادگان

هـرچه بیشـتر دقـت کنند، چشـمهای بیگانگان چیزی را که باید ببیند می بیند،

و شـوهـرانی که زنان شـان را می پایند، بهتر از هرکس، اولین کسی هـسـتند

که به بی وفایی زنانشـان پی می برند.

هـیرتا تا چند روز بعـد ازاینکه از سـرکشی املاکش برگشـت فـهمیده بود که ماندانا

برخلاف پیمان، عهدش را شـکسـته اسـت. بروی او نیاورد و هـمین یکی دو روز

بایسـتی انتقامش را بگیرد.امشـب که ماندانا سـر میز شـام رفـت جای مهیار خالی بود، بعـد از ظهر با

هم اسـپ سواری کرده وگوشـه و بخی در آغـ*ـوش او لذت را چشـیده بود ولی بعـد از اینکه

از اسـپ سـواری برگشـتند و مهیار اسـپ ها را باخود برد تا کنون او را

ندیده، به گمانـش که گوشـهء رفـته اسـت، چون ماندانا به جای

خالیمهیار مینگریسـت و نگران شـده بود هـیرتا گفـت: تشـویش نداشـته باش

عزیزم من اورا به همین ده نزدیک فرسـتاده ام تا کره اسـپ سـفیدی را که به

من هـدیه شـده بیاورد، گمان میکنم فردا بعـد از ظهر نزدما باشـد.

ماندانا به غذا خوردن مشـغول شـد بیادش آمد زمانی که درمیان سـبزه ها و زمانی در آغـوش

مهیار خفـته بود. برای آنکه لذت خودرا پنهان کند شـرابش را تا ته نوشـید

هـیرتا دوباره در گیلاس او شـراب ریخـت خدمتگاران خوراک آوردند و جلو

هـیرتا و بانو ماندانا گذاشـتند، جام شـراب به ماندانا اشـتها داده بود و

با لذتی فراوان بشـقابش را تمام کرد، یکی دو دقیقه بعـد سـیبش را پوسـت

کنده و میخورد، هـیرتا پرسـید:

ـ مانـدانـا از خـوراکی کـه خوردی خیلی خوشـت آمـــــــــــد؟

ماندانا جواب داد: آری خیلی خـوشـم آمــــد.

هـیـرتا پرسـید: میدانی این خوراک از چه درسـت شـــده بـــود؟

ماندانا گفـت: نمی دانم.

سـپس هـیرتا آرام گفـت: نوش جان ..... این جگر مهیار بود!... جگر او بود که خوردی!...

سـیب و کارد از دسـت ماندانا افـتاد، رنگش پرید، تمام اندامش سـرد شـد ناگهان فـریاد


وحشـتناکی کشـید از جای برخاسـت مثل دیوانه یی جیغ میکشـید، دوید و خودش را

از پنجره بباغ پرتاب کـــــــــــــرد!...


این است بهای عشق و خیانت ...
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...
بالا