زیباترین دیالوگ های ماندگار فیلم ها

  1. م

    زیباترین دیالوگ های ماندگار فیلم ها

    کوپالسکی : رفقا! رفقا! این قدر زود تسلیم نشین. ناسلامتی ما باید آبروی روسیه رو حفظ کنیم. بولیانف : خیلی خوب. پس ده دقیقه دیگه هم آبروی روسیه رو حفظ می‌کنیم. Ninotchka| نینوچکا 1939| ارنست لوبیچ ربکا: «دارم میرم به جلسۀ انجمن جلوگیری از مصرف الـ*ـکل سخنرانی کنم.» مارسل: «مگه همتون توی...
بالا