تست هوش

  1. nstrn.78

    تست هوش روزی خری گفت

    روزی خری گفت :دیروز اگر فردا بود الان یکشنبه بود.خر چه روزی اینو گفته؟ جواب:امروز سه شنبه است و اگر دیروز (دوشنبه) فردا بود، امروز یکشنبه بود !
  2. masoud

    کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

    شماره 1) کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید شماره 2) معما و تست هوش ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ ‡‡‡‡ پاسخ تست هوش کلمات...
بالا