تفسیر شخصیت حامی (esfj)

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ESFJ | تفسیر شخصیت حامی (ESFJ)

    شخصیت حامی (ESFJ) از گروه شخصیتی محافظان افراد، با تیپ شخصیتی ESFJ را میتوان محبوب نامید. که با توجه به این که ESFJ تیپ شخصیتی بسیار رایجی هستند و ۱۲ درصد جامعه را شامل می شوند، منطقی است. در دبیرستان ESFJ ها، کاپیتان های ورزشی و مشوق تیم ها ، مبصر کلاسو رهبری تیم برای رسیدن به پیروزی و شهرت...
بالا