تفسیر شخصیت بازپرس (istj)

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ISTJ | تفسیر شخصیت بازپرس (ISTJ)

    شخصیت بازپرس (ISTJ) از گروه شخصیتی محافظان تیپ شخصیتی ISTJ به نظر فراوان ترین تیپ شخصیتی می آید که حدود ۱۳ درصد جمعیت را شامل می شود. مشخصه هایی نظیر صداقت، منطق عملی در مواجه با سختی ها و خستگی ناپذیری در انجام وظایف، این افراد را به هسته حیاتی بسیاری از خانواده ها تبدیل می کند. این افراد در...
بالا