معرفی رشته دبیری زیست شناسی

  1. م

    معرفی رشته معرفی رشته دبیری زیست شناسی

    هدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصی است که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته جنبه های نظری و کاربردی این علم را با گذرانیدن واحدهای نظری و کاربردی بشناسند و نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی، تولیدی و خدماتی را در زمینه های مذکور مرتفع سازند. برنامه های آموزشی دوره های...
بالا