معرفی گناهان کبیره

  1. Naz...

    معرفی •گناهان کبیره•

    ••گناه یک نوع عملی می باشد که در تضاد با رضایت الهی و اراده است که با ایجاد یک فاصله و تاریکی معنوی در نفس انسان از خداوند متعال بخشنده دور کرده و به عبارت دیگر می توان گفت باعث می شود که او از کمال و قرب به خدا بی نصیب بماند. اینکه یک عملی گناه تلقی شود و یا ثواب! از طریق کتاب و سنت تشخیص داده...
بالا