مرگ

  1. ewli

    تا دو ساعت دیگه زنده ای! چه کار میکنی؟

    😐😐 وی وی فرض کن! تا دوساعت دیگه زنده ای. چه حرفی و یا کاریو انجام میدی؟ من که میرم از پدر مادرم طلب بخشش میکنم^^ همین
بالا