@من یک...هستم

  1. ewli

    من یک ..... هستم🧏‍♀️

    + بر فرض مثال : من یک خسته و آشوب هستم. من یک خوشحال هستم. _تو چی هستی؟
بالا