کلمه قبلی

  1. Naz...

    سرگرمی کلمه مربوط به کلمه قبلی رو بگو

    یک کلمه میگیم و نفر بعد یک کلمه مربوط به کلمه قبلی رو میگه و نفر بعد هم ی کلمه مربوط به کلمه قبلش تا یک زنجیره از کلمات مرتبط باهم درست بشه! :dance2: خواب
بالا