اگر یه بار دیگه به دنیا بیایی..

  1. ewli

    اگه بخوای یه بار دیگه به دنیا بیایی...

    +اگر دوباره به دنیا بیایی و اختیارش دست خودت بود ، ترجیح میدادی.... 📍_من به شخصا سعی میکردم پام توی ایران نباشه"- و به انگلیس زبون باز میکردم. + تو چی؟ :|
بالا