@اگر قراربود

  1. ewli

    اگر قرار بود...

    +اگر قرار بود کف دست نفر قبلی چیزی بنویسی که " پاک " نشه چی می نوشتی؟ _کف دست من چی مینویسی؟ 🚫اسپم ندید^-
بالا